About PNND
People of PNND
Become A Member
Directories
News Room
Events
Primary Documents
Newsletter Archives
Arabic
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Japanese
Nederlands
Russian
Svensk
PNND Home | Donate | Contact |
|
Svensk

Parliamentarians for Nuclear Non-proliferation and Disarmament

PNND är ett partipolitiskt obundet forum som syftar till att ge parlamentariker på både nationell och internationell nivå möjlighet att utbyta information och dela resurser, att utveckla gemensamma nedrustningsstrategier, samt att delta i debatter, möten och andra initiativ för kärnvapennedrustning.

Parliamentarians for Nuclear Non-proliferation and Disarmament (PNND) grundades i mars 2001 för att engagera parlamentariker och andra lagstiftare i nedrustningsprocessen. Som medborgarnas representanter inför en regering, utgör parlamentariker en väsentlig länk mellan ett civilt samhälle och dess nationella ledare. Alla parlamentariker kan ansluta sig till PNND och medlemskapet är frit.

PNND erkänner och uppmuntrar redan befintliga parlamentariska aktiviteter och initiativ och har som målsättning att samarbeta med och komplettera dessa.

PNND är ett projekt från Middle Powers Initiative som är en internationell koalition av icke-statliga organisationer vars målsättning är att påverka och bistå medelstora länders regeringar i att uppmuntra och utbilda kärnvapenstaterna att vidta omedelbara praktiska åtgärder för att minska kärnvapenhotet och påbörja förhandlingar för eliminering av kärnvapen.

 

Varför parlamentariker?

"....Världens parlament är broar mellan regeringar och civilsamhällen. De beviljar de medel som krävs för nationella initiativ. Genom sina överläggningar deltar de i att forma politiken, och genom att granska och utvärdera bygger de politiskt ansvarstagande. De utgör det bålverk som garanterar att regeringar följer sina internationella förpliktelser och åtaganden - en roll som ibland kräver inhemsk lagstiftning. Dessa funktioner är absolut nödvändiga för framtida kärnvapennedrustning. De ger nedrustningsrörelsen inte bara en vision men också ryggrad, muskler och tänder."

FN:s biträdande generalsekreterare Jayantha Dhanapala, i British House of Commons, 3 juli 2000

 

Vad ger och erbjuder nätverket?

• Information för parlamentariker om kärnvapennedrustningsfrågor och internationella sammankomster, inklusive Förenta Nationernas nedrustningsmöten

• Exempel på parlamentariska resolutioner, motioner och lagstiftning från olika länder i världen

• Kontakter med parlamentskollegor i andra länder som man kan träffa under resor eller på annat sätt utbyta idéer, information och strategier med

• Ett forum där man kan utveckla gemensamma parlamentariska strategier beträffande internationella initiativ som t ex implementering av ickespridningsfördragets nedrustningsförpliktelser, översynen av Natos kärnvapenpolicy, FN:s resolutioner m m

• Länkar till icke-statliga experter

 

Nätverkets nyckelfrågor

•Terrorism och kärnvapen

• Nedrustning av kärnvapen inklusive sänkning av stridsberedskap, arsenalsnedskärning, kontroll av klyvbart material, missilkontroll och ett omfattande förbud mot kärnvapenprov

• Kärnvapendoktriner

• Avtalsenliga nedrustningsförpliktelser och annan internationell rätt

• En framtida kärnvapenkonvention som inkluderar juridiska, tekniska och politiska krav för eliminering av kärnvapen

• Kärnvapenfria zoner

• Militarisering av rymden

• Missilspridning och anti-missilprogram

 

Internationella arenor för nedrustning där nätverket är engagerat

• Förenta Nationernas generalförsamling

• Nedrustningskonferensen i Genève

• Översynskonferenser av ickespridningsavtalet

• Natos parlamentariska församling

• Regionala organ för kärnvapenfria zoner

• Europaparlamentet

 

Bli medlem i PNND.