About PNND
People of PNND
Become A Member
Directories
News Room
Events
Primary Documents
Newsletter Archives
Arabic
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Japanese
Nederlands
Russian
Svensk
PNND Home | Donate | Contact |
|
Nederlands

Parlementair Netwerk voor Kernontwapening

een niet-partijgebonden forum voor binnen- en buitenlandse parlementsleden met als doel om hulpbronnen en informatie uit te wisselen, gezamenlijke ontwapeningstrategieën te ontwikkelen en zich bezig te houden met kernontwapeningkwesties, -initiatieven en -arena’s.

"Het Parlementair Netwerk voor Kernontwapening (PNND) werd in maart 2001 in het leven geroepen om parlementsleden en andere wetgevers bij het ontwapeningsproces te betrekken. Als afgevaardigden van de burgerbevolking in de regering, vormen parlementsleden een wezenlijke schakel tussen de burgermaatschappij en de nationale leiders. Het PNND staat open voor alle parlementsleden, en aan het lidmaatschap zijn geen kosten verbonden."

PNND erkent en bevestigt bestaande parlementaire activiteiten en initiatieven, en wenst deze te ondersteunen.

PNND een project van het Middle Powers Initiative een internationale coalitie van non-gouvernementele organisaties, met als doel de regeringen van middelgrote mogendheden te beïnvloeden en deze te helpen de kernmachten aan te sporen en er bij hen op aan te dringen, onmiddellijk praktische stappen te ondernemen om de bedreiging van kernwapens te reduceren, en onderhandelingen te beginnen om kernwapens geheel uit te bannen.

 

Waarom Parlementsleden?

"....Overal ter wereld vormen volksvertegenwoordigingen de schakel tussen regering en de burgermaatschappij. Zij verschaffen de middelen voor binnenlandse initiatieven. Door middel van het plegen van overleg helpen zij bij het uitstippelen van het landelijk beleid, en via hun controlerende en toezichthoudende machtsmiddelen zijn zij in het openbaar verantwoording schuldig. Zij verschaffen een bolwerk om ervoor te zorgen dat regeringen hun internationale verplichtingen en beloftes nakomen – een rol waarvoor soms de bekrachtiging van binnenlandse wetsvoorstellen nodig is. Zulke functies zijn van vitaal belang voor de toekomst van de kernontwapening. Daarbij helpen zij de ontwapening niet alleen aan een visie, maar tevens aan wilskracht, spierkracht en bijtkracht."

Ondersecretaris-Generaal van de VN, Jayantha Dhanapala, Britse Lagerhuis, 3 juli 2000

 

Wat verschaft het netwerk?

• Informatie voor parlementsleden omtrent kernontwapeningkwesties en internationale evenementen, waaronder ontwapeningconferenties van de Verenigde Naties;

• Voorbeelden van parlementaire resoluties, moties en wetgeving uit de gehele wereld;

• Adressen van buitenlandse parlementaire collega’s met wie men contact kan opnemen wanneer men op reis is, of om anderszins ideeën, informatie en strategieën uit te wisselen;

• Een forum voor het ontwikkelen van een gezamenlijke strategie onder parlementen over internationale initiatieven, bijvoorbeeld de tenuitvoerlegging van de NPT-ontwapeningsverplichtingen, de NAVO zienswijze en resoluties van de Verenigde Naties;

• Schakels met niet-gouvernementele deskundigen.

 

Hoofdzaken voor het netwerk

• Kernontwapening, waaronder het afzwakken van de waakzaamheid, voorraadvermindering, toezicht op splijtstoffen en raketten, alsmede een algeheel verbod op kernproeven;

• Kerndoctrine;

• Ontwapeningverplichtingen voortvloeiend uit verdragen en andere internationale wetten;

• Mogelijkheden voor een kernwapenconventie waaronder overweging van de wettelijke, technische en politieke vereisten voor de eliminatie van kernwapens;

• Militarisatie van de ruimte;

• Raketproliferatie en antiballistische raketprogramma’s.

 

Internationale ontwapeningarena’s waarbij het netwerk betrokken is

• Algemene Vergadering van de Verenigde Naties
• Conferentie over Ontwapening
• Conferenties ter bespreking van het Non-proliferatieverdrag
• Parlementaire Vergadering van de NAVO
• Parlementaire Vergadering van de OSCE
• Organisaties voor Regionale Kernwapenvrije Zones
• Europese Parlement

 

Word lid van het Parliamentarians for Nuclear Non-proliferation and Disarmament
Het lidmaatschap is gratis
Vul onderstaande coupon in en zend deze naar »