About PNND
People of PNND
Primary Documents
Directories
News Room
Events
Become A Member
Newsletter Sign Up
Arabic
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Hebrew
Japanese
Nederlands
Russian
Svensk
PNND Home | Donate | Contact |
|
Hebrew

הרשת הפרלמנטרית לפירוק הנשק הגרעיני (PNND) היא פורום
לא-מפלגתי עבור חברי פרלמנט מהרמה הלאומית והבין-לאומית
ונועד לשיתוף משאבים ומידע, לפיתוח אסטרטגיות משותפות,
ולמעורבות בנושאים ויוזמות לגבי


מה מספקת הרשת


»  מידע לחברי פרלמנט בנושאים הקשורים לפירוק הנשק הגרעיני
, וכן מידע לגבי אירועים בין-לאומיים, כולל כנסי האו"ם הרלוונטיים

» דוגמאות לחוקים, להצעות ולשאילתות פרלמנטריות מרחבי העולם

»  קשרים עם חברי-פרלמנט עמיתים ממדינות אחרות, עִמם ניתן לחלוק מידע ורעיונות

»  פורום לפיתוח אסטרטגיה משותפת של חברי-פרלמנט לגבי יוזמות בין-לאומיות כגון יישום האמנה למניעת הפצתו של נשק גרעיני וליישום החלטות האו"ם ונאט"ו

»  קישור למומחים בלתי-תלויים


מדוע יש לדאוג לפירוק הנשק הגרעיני

קיומם המתמשך של מעל 3 30,000 כלי נשק גרעיניים – אלפים מהם דרוכים ומוכנים לשימוש – והפצתו של נשק גרעיני לארצות נוספות, מסכנים את ביטחון העולם ומגבירים את האפשרות למלחמה גרעינית. דוקטרינות גרעיניות, כמו שימוש הרתעתי בנשק גרעיני, אף מגבירות את הסבירות לשימוש בו

הזמינות הגוברת והולכת של חומר בקיע ושל טכנולוגיות גרעין וטילים מגבירה את הסבירות לאיום גרעיני ממדינות אחרות, כמו גם מגופים שאינם מדינות. עם זאת, קיים חלון הזדמנויות - לנוע לעבר הגבלה מקיפה ומגובה של הנשק הגרעיני. לפיכך יש לפתח נכונות פוליטית בקרב ממשלות

מדוע חברי פרלמנט

"... פרלמנטים בכל העולם מהווים גשר בין הממשלה לחברה האזרחית. הם המקור ליוזמות ברמה הלאומית. בדיוניהם הם מסייעים לעצב מדיניות, בחקירותיהם ובסמכויות הפיקוח שלהם על השלטון הם מחזקים את המחויבות לדין-וחשבון ציבורי.

הם מהווים מעוז המבטיח את היענות הממשלות להתחייביותיהן והבטחותיהן הבין-לאומיות – תפקיד הדורש לעתים גם תחיקה מקומית. תפקידים אלו חיוניים לעתידו של פירוק הנשק הגרעיני. הם מספקים להתפרקות מנשק לא רק חזון, אלא גם עמוד-שדרה, שרירים ושיניים."

Jayantha Dhanapala, תת המזכיר הכללי של האו"ם, בריטניה, בית הנבחרים, 3 ביולי 2000

זירות בין-לאומיות בהן הרשת מעורבת

» העצרת הכללית של האו"ם

» מועצת הביטחון של האו"ם

» ועידות בנושא התפרקות מנשק גרעיני

» ועידות הפיקוח על יישום האמנה למניעת

» הפצתו של הנשק הגרעיני

» העצרת הפרלמנטרית של נאט"ו

» "אזורים נקיים מנשק גרעיני "

» הפרלמנט האירופי

» העצרת הפרלמנטרית של ה-OSCE

»(הארגון לביטחון ושיתוף פעולה באירופה)

נושאים מרכזיים בהם עוסקת הרשת

» טרור ונשק גרעיני

» ניסויים גרעינים

» פיקוח על חומרים בקיעים וכן צמצום אגירתם והכנתם לשימוש

» דוקטרינות גרעין

» המחויבות להתפרקות מנשק העולה מאמנות ומהחוק הבין-לאומי

» חימוש החלל

» הפצת טילים ותכניות לטילים אנטי-בליסטיים

» "אזורים נקיים מנשק גרעיני "

» דרישות משפטיות, טכניות ופוליטיות לסילוק הנשק הגרעיני, הכוללות אפשרות להשיג הסכם משותף בנוגע לנשק גרעיני

PNND מכיר ביוזמות ופעילויות פרלמנטריות קיימות, ושואף לפעול בשיתוף פעולה עמן ובהשלמה להן.


הצטרף אל

הצטרף אל
הרשת הפלמנטרית לפירוק גרעיני
חברות חינם

מלא את הטופס הנלווה ושלח אל

PNND

P.O. Box 23-257

Cable Car Lane, Wellington

Aotearoa-New Zealand

שלח בדואר אלקטרוני ל

alyn@pnnd.org

הצטרף דרך האינטרנט

archive.pnnd.org